Loading page icon iDESCU

Ratowanie Domów Przysłupowych i Przestrzeni Kulturowej:
Nasza misja i Cel Statutowy

Celem stowarzyszenia jest promowanie architektury przysłupowo-zrębowej jako
wyjątkowego dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko-górnołuzyckiego.


Fundusz europejski

Członkowie Stowarzyszenia

1. Olgierd Poniżnik - Prezes Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA
2. Elżbieta Lech-Gotthardt Vice Prezes Stowarzyszenia
3. Jerzy Franciszek Gotthardt - Skarbnik
4. Waldemar Kordowski - Członek Komisji Rewizyjnej
5. Andrzej, Janusz Kozak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Anna Obrębska - Kozak - Sekretarz
7. Wojciech, Antoni Kapałczyński
8. Emil Mendyk
9. Lidia Wachowicz Wiktor
10. Kamila, Anna Lech

11. Elżbieta Kordowska
12. Barbara Alaszewska
13. Beata Zofia Mgłosiek
14. Adriana Łapińska
15. Emilia Chojnowska-Poniżnik
16. Jóżwiak Janina
17. Jóżwiak Marek
18. Strączek Teresa
19. Zdunek Ewa
20. Zdunek Wiktor

Siedziba Stowarzyszenia Domu Kołodzieja

Adres siedziby Aleje Lipowe, 59-900 Zgorzelec, Polska
Forma prawna Stowarzyszenie
Data rejestracji 9 marca 2006 r.

STATUT Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA z siedzibą w Zgorzelcu Zgorzelec - 13 grudnia 2020 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie Dom Kołodzieja i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest samorządną i trwałą organizacją zrzeszającą swoich członków na zasadzie dobrowolności posiadającą od daty wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie powołane zostało na czas nieokreślony.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zgorzelec.

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

Rozdział 2. Cele i działania.
§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promowanie architektury przysłupowo-zrębowej jako wyjątkowego dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko-górnołużyckiego.

2. Podejmowanie działań na rzecz renowacji zachowanych przykładów architektury przysłupowo-zrębowej.

3. Utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy o historii i tradycji pogranicza śląsko-górnołużyckiego.

4. Promocja Górnych Łużyc.

5. Zachowanie krajobrazu kulturowego pogranicza śląsko-górnołużyckiego.

6. Zachowanie krajobrazu kulturowego pogranicza śląsko-górnołużyckiego.

7. Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

8. Działania wspierające rozwój turystyki. Krajoznawstwo: wypoczynek dzieci, młodzieży, dorosłych.

9. Działania na rzecz wspierania wspólnot i lokalnych społeczności w zakresie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni kulturowych i przyrodniczych.

10. Wspieranie działalności naukowej, badawczej w zakresie: ekonomii społecznej, krajobrazu kulturowego i ochrony środowiska przyrodniczego.

11. Działania wspomagające rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

12. Działania wspierające rozwój turystyki. Krajoznawstwo wypoczynek, dzieci, młodzieży, dorosłych.

13. Inicjowanie, wspieranie wydarzeń kulturalnych. Ochrona dóbr kultury niematerialnej i tradycji.

14. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu

15. Działania na rzecz integracji obywatelskiej oraz rozwijania kontaktów pomiędzy społecznościami. Tworzenie płaszczyzn poznania, likwidacji barier utrudniających współpracę i kontakty pomiędzy mieszkańcami Europy.

16. Działania na rzecz promocji ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

17. Inicjowanie, wspieranie projektów naukowych, badawczych oraz inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie spotkań w zakresie kultury, historii i kulturoznawstwa,

2. organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów i odczytów,

3. organizowanie wystaw w tym rękodzieła i pokazów ginących zawodów,

4. publikację informacji na temat pogranicza śląsko-górnołużyckiego,

5. organizowanie warsztatów szkoleniowych,

6. szkolenie członków Stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

7. promocję regionu wśród jego mieszkańców oraz gości,

8. współdziałanie z samorządami lokalnymi pogranicza Polski, Niemiec i Czech oraz samorządem województwa dolnośląskiego oraz z innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

9. nawiązanie współpracy z autorytetami życia społecznego, kulturalnego, politycznego, władzami samorządowymi, państwowymi, przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i naukowcami.

10. opiekę nad zabytkami.

Rozdział 3. Członkowie.
§ 6

Członkowie dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd - obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy popierają cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniający pozostałe warunki członkostwa, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2. prawo uczestnictwa w statutowej działalności Stowarzyszenia,

3. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 9

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,

1.2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

1.3. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

1.4. regularne opłacanie składek członkowskich.

2. Składkę roczną ustala Walne Zgromadzenie.

§ 10

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

1.2. wykreślenia z listy członków,

1.3. śmierci członka,

1.4. pozbawienia praw publicznych,

1.5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

1.6. pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek zalega z płatnością składek i mimo wezwania przez okres sześciu miesięcy tzn. pół okresu płatności, nie spełnia tego obowiązku, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia.
§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1. Walne Zebranie,

1.2. Zarząd,

1.3. Komisja Rewizyjna,

1.4. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja delegatów trwa dwa lata. Jeden delegat jest wybierany na trzech członków. Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.

2. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę członków. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 13

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie mniej niż raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

2.1. określanie głównych kierunków działania i finansowych planów Stowarzyszenia,

2.2. wybór, uzupełnienie oraz odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

2.3. ustalenie wysokości składek członkowskich,

2.4. nadawanie godności członka honorowego,

2.5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

2.6. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z całorocznej działalności Stowarzyszenia,

2.7. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całorocznej działalności Stowarzyszenia,

2.8. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla uchwał Zarządu i spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd składa się z trzech osób.

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Sekretarz i Skarbnik. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie osobę pełniącą funkcję Skarbnika. Pierwszy Zarząd wybierają spośród siebie Członkowie Założyciele, a w razie niemożności robi to Walne Zebranie spośród Członków Założycieli.

4. Wyboru członków zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

5.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4. realizacja planów finansowych,

5. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

6. zwoływanie Walnego Zebrania z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych,

7. sporządzanie sprawozdań z działalności,

8. uchwalenie planów działania Zarządu,

9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10. przygotowanie tematów obrad i projektów uchwał Walnego Zebrania,

11. prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,

1.2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

1.3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

1.4. przeprowadzanie doraźnej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członków zwyczajnych Stowarzyszenia reprezentujących co najmniej połowę ogólnej ich liczby,

1.5. składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

1.6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 17

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi dwa lata.

3. Wyboru lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienia jej składu dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

§ 18

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia.
§ 19

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:

1.składki członkowskie,

2.dotacje,

3.darowizny,

4.zapisy,

5.spadki,

6.dochody z ofiarności publicznej.

§ 20

1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie trzech członków zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 21

1. Niniejszy Statut może zostać zmieniony lub zastąpiony nowym na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych w obecności co najmniej trzech czwartych ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych w obecności co najmniej trzech czwartych ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia, na podstawie podjętej w tym przedmiocie uchwały, wymaga przeprowadzenie jego likwidacji.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia będą ostatni członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

5. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele charytatywne.